Вимоги до статей


При підготовці матеріалів для публікації у науково-аналітичному збірнику Національного інституту стратегічних досліджень«Стратегічні пріоритети» редакційна колегія збірника та видавництво просять авторів дотримуватися таких вимог:

 

1. Стаття має бути написана українською або англійською мовою й оформлена відповідним чином:

• індекс УДК (на початку праворуч);

• назва статті (праворуч);

• дані про автора українською або англійською мовою (відповідно до мови статті). Праворуч – прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку); науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (без скорочень); місто; країна; контактний телефон (разом із кодом міста); e-mail;

• анотації українською, російською та англійською мовами. Анотації мають бути ідентичні за змістом та структуровані: актуальність, мета, отримані результати, висновки. Обсяг кожної з анотацій має становити 1200–1400 знаків (з пробілами). Порядок оформлення кожної анотації: прізвище, ім’я та по батькові; назва статті (виділити жирним прямим); (з абзацу) текст анотації; (з абзацу) ключові слова (від трьох до восьми);

• текст статті;

• список використаних джерел, що включає не менше 10 назв, оформлений відповідно до стандартів (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) та його транслітерація відповідно правил, прописаних у Постанові КМУ від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».

 

2. У структурі статті мають бути відображені обов’язкові елементи (відповідно до Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1), а саме:

• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

• виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

• формулювання мети або цілей статті (постановка завдання);

• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

• висновки з даного дослідження;

• перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

 

3. Обсяг статті разом зі списком використаних джерел, таблицями, схемами тощо має становити не менше ніж 10 тис. знаків з пробілами, але не повинен перевищувати 20 тис. знаків з пробілами (0,5 друк. арк.); сторінки мають бути пронумеровані (зверху, по центру, без номера на першій сторінці).

 

4. Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 1,5 інтервали; верхній, нижній і лівий береги – 2 см, правий – 1,5 см.

 

5. Зноски і примітки мають відповідати таким вимогам: зноски на джерела оформлюються за правилами бібліографічного опису літератури (у квадратних дужках номер джерела з посиланням на сторінку, наприклад, [7, с. 11]); інші зноски та примітки робляться посторінково, автоматично.

 

6. Ілюстративний матеріал має відповідати таким вимогам: графіки та діаграми мають бути зроблені в Microsoft Graph або Microsoft Excel; написи та підписи подано мовою статті; формули мають бути належним чином оформлені та зроблені в Microsoft Equation 3.0. і наступних версіях; якщо ілюстрації скановано, то вони мають бути записані у форматі .tiff або .jpg відповідно з роздільною здатністю 300 dpi, або поліграфічною якістю; написи на ілюстраціях і підписи до них мають бути подані мовою статті. Розмір поданих ілюстрацій (у мм) повинен бути не меншим за розмір ілюстрацій у публікації.

 

7. Стаття (ім’я файла включає прізвище автора англійською) має бути набрана на комп’ютері (редактор Microsoft Word 2003 або пізніші версії).

 

8. Статті аспірантів, здобувачів та авторів без наукового ступеня обов'язково мають подаватися разом із рецензією наукового керівника або фахівця з тематики, що досліджується, який має науковий ступінь.

 

9. Для аспірантів на першій сторінці статті знизу робиться примітка, в якій вказуються прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь та вчене звання.

 

10. Відповідальність за зміст статті несе автор.

 

11. Редакційна колегія може скорочувати й редагувати матеріал за погодженням з автором.

 

12. Текст статті, завізований автором (в електронній версії – підпис сканований), надсилається разом із рецензією (за необхідності); електронною поштою на адресу publish@niss.gov.ua , Яценко Наталія Петрівна

 

13. Статті приймаються щоквартально: у перший номер – до 10 лютого, у другий номер – до 10 травня, у третій номер – до 10 серпня, у четвертий номер – до 10 листопада.

Оголошення та анонси

До уваги авторів

Збірник "Стратегічні пріоритети"

prioritetu

-------------------------------

Журнал  "Стратегічна панорама"

panorama

Наукові видання

Аналітичні матеріали