Корисні посилання


 

 

 1. Конституція України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 2. Закон України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 3. Закон України «Про вищу освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 4. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19
 5. Закон України «Про відпустки» https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80
 6. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF
 7. Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 1999 року № 309 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/309-99-%D0%BF?lang=ru
 8. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 579 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF
 9. РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) (лист Міністерства освіти і науки України від 15 серпня 2018 року № 1/11–8681) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v8681729-18
 10. Порядок присудження наукових ступенів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF
 11. Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 167 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF
 12. Положення про спеціалізовану вчену раду, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1170-11
 13. ВИМОГИ до оформлення дисертації, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17
 14. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12
 15. Перелік наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/perelik-vidan
 16. Порядок подання повідомлень про захист дисертацій https://pedpresa.ua/app
 17. Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-15
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 «Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/608-2002-%D0%BF
 19. ТАБЛИЦЯ відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15
 20. ПОРЯДОК призначення і виплати стипендій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1050) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF
 21. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 року № 560 «Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-94-%D0%BF
 22.  Умови та порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених http://www.kdpu-nt.gov.ua/content/umovi-ta-poryadok-provedennya-konkursu-na-zdobuttya-stipendiy-kabinetu-ministriv-ukrayini-dl
 23. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року № 1017 «Про державні іменні стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2018-%D0%BF
 24. Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16

Оголошення та анонси

До уваги авторів

Збірник "Стратегічні пріоритети"

prioritetu

-------------------------------

Журнал  "Стратегічна панорама"

panorama

Наукові видання

Аналітичні матеріали