Про Інститут


Національний інститут стратегічних досліджень (далі - Інститут), утворений Указом Президента України № 127 від 4 березня 1992 року. Указом Президента України № 1158/2002 від 16 грудня 2002 року Інститут підпорядковано Президентові України, визначено базовою науково-дослідною установою аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України,  затверджено Статут Інституту.

 

Основними завданнями Інституту є:

- організаційне, методичне та наукове супроводження підготовки проектів щорічних послань Президента України до Верховної Ради України;

- наукове обґрунтування, аналіз та оцінка проблем і перспектив суспільно-політичного розвитку України;

- наукове супроводження здійснення Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України повноважень у сфері національної безпеки України;

- дослідження проблемних питань економічного, демографічного, соціального, гуманітарного, етнополітичного, воєнно-політичного, зовнішньополітичного, інформаційного, екологічного розвитку України;

- дослідження та моніторинг регіональних аспектів суспільного розвитку;

- наукова експертиза проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних заходів соціально-політичного спрямування;

- публікація результатів наукових досліджень, оперативне видання матеріалів з основних напрямів наукової діяльності Інституту.

 

Результати наукових досліджень Інститут подає на розгляд Президентові України у вигляді проектів програмних документів, експертиз нормативно-правових актів, аналітичних довідок та пропозицій щодо основних засад внутрішньої та зовнішньої політики, шляхів вирішення загальнодержавних та регіональних проблем суспільного розвитку.

 

Наукові здобутки Інституту висвітлюються у монографіях, науково-аналітичних матеріалах, аналітичних доповідях,   наукових статтях. Зазначена наукова продукція оприлюднюється у  вигляді книжкової продукції, збірників, періодичних друкованих видань, в електронному вигляді в інформаційній мережі Інтернет.

 

З метою розширення спектра наукових досліджень та ознайомлення з їхніми результатами фахівців і громадськості України та зарубіжних країн у 2006 році Інститутом започатковано видання щоквартального науково-аналітичного збірника "Стратегічні пріоритети", який розповсюджується у друкованій формі та оприлюднюється на веб-сторінці Інституту.

 

Для широкого обговорення актуальних проблем розвитку України Інститут організовує та проводить "круглі столи", конференції, семінари, до роботи в яких запрошуються провідні науковці, політики, представники органів державної влади, аналітики, незалежні експерти.

 

Фахівці Інституту залучаються до складу дорадчих органів, що утворюються при Президентові України, офіційних делегацій України, міжвідомчих і відомчих, урядових та інших комісій і робочих груп. Інститут підтримує і розвиває наукове співробітництво із багатьма вітчизняними та зарубіжними науковими і дослідницькими центрами.

 

Підготовка наукових кадрів здійснюється Інститутом на базі очної (заочної) аспірантури і докторантури та на основі здобувацтва за спеціальностями у галузях наук: економічні, філософські, політичні, національна безпека, державне управління. При Інституті функціонують Спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.

Оголошення та анонси

До уваги авторів

Збірник "Стратегічні пріоритети"

prioritetu

-------------------------------

Журнал  "Стратегічна панорама"

panorama

Наукові видання

Аналітичні матеріали