Вакантні посади


Рішення Вченої ради Інституту

від 13 липня 2018 р., протокол № 5

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора Інституту

від «16»липня 2018 р. № 39

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення конкурсу

на заміщення вакантних наукових посад

у Національному інституті стратегічних досліджень

 

 

Це Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад (далі – Положення) розроблене відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради, 2016, № 3, ст.25), Примірного Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404 та Статуту Національного інституту стратегічних досліджень (далі – Інститут).

Положення визначає порядок та умови проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад в Інституті.

 

Загальні положення

1. Конкурс проводиться у разі:

звільнення наукового працівника на підставах, передбачених законодавством;

уведення нової наукової посади до штатного розпису Інституту;

припинення трудового договору (контракту).

2. Конкурс на заміщення вакантних наукових посад на умовах сумісництва проводиться з урахуванням постанов Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 245 “Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій” (ЗП України, 1993 р., № 9, ст. 184), від 4 березня 2015 р. № 81 “Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 20, ст. 554) та інших нормативно-правових актів.

 

3. Конкурс не проводиться у разі заміщення вакантних наукових посад:

3.1. За переведенням наукового працівника на рівнозначну або нижчу (за його згодою) наукову посаду в Інституті з іншої державної наукової установи, юридичної особи державної форми власності, у складі якої є науковий підрозділ;

 3.2. У разі повернення на наукову посаду особи у зв’язку із закінченням її повноважень за виборною посадою;

3.3. У разі переведення особи, звільненої від виконання обов’язків на керівній науковій посаді Інституту, на наукову посаду в Інституті;

3.4. У разі заміщення вакантних наукових посад на умовах трудового договору, укладеного відповідно до пунктів 2 і 3 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, або контракту:

3.4.1. Керівниками та авторами проекту переможця відповідного конкурсу на виконання фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок (далі — дослідження і розробки) за рахунок коштів державного бюджету на період виконання досліджень і розробок, передбачених проектом, в установленому порядку;

3.4.2. Тимчасово відсутніх наукових працівників, які підвищують кваліфікацію або проходять стажування з відривом від виробництва; перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку відповідно до частини шостої статті 179 Кодексу законів про працю України; у науковому відрядженні; у довгостроковому науковому стажуванні, у тому числі закордонному; виконують державні або громадські обов’язки тощо;

3.4.3. На період проведення конкурсу та затвердження його результатів;

3.4.5. На строк менш як один рік.

3.4.5.Уу разі реорганізації або ліквідації наукових підрозділів Інституту або за результатами атестації наукового працівника на відповідність займаній посаді переведення наукового працівника на рівнозначну або нижчу (за його згодою) наукову посаду (крім посади керівників новоутворених наукових підрозділів);

3.5. Випускниками докторантури у разі повернення на наукові посади, які вони обіймали до вступу в докторантуру і  випускниками аспірантури, які працевлаштовуються в установленому порядку.

 

Умови проведення конкурсу

4. Наукова посада стає вакантною наступного дня за днем настання події, зазначеної у пункті 1 цього Положення.

5. Рішення про проведення конкурсу приймається директором Інституту у разі потреби, але не раніше ніж три місяці і не пізніше ніж 12 місяців з дня, коли посада стала вакантною.

6. Конкурс проводиться з дотриманням принципів законності, відкритості, гласності, прозорості, недискримінації, доброчесності, ефективного і справедливого відбору.

7. З метою забезпечення найбільш широкого доступу до конкурсу заінтересованих осіб публікується оголошення про проведення конкурсу (далі – оголошення) з інформацією про строки та умови його проведення. Оголошення публікується у засобах масової інформації, розміщується на спеціалізованих Інтернет-ресурсах, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Інституту не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження із зазначенням дати оприлюднення і дати оновлення та доводиться до відома працівників Інституту.

8. В оголошенні зазначаються такі відомості:

1) повне найменування Інституту, із зазначенням місцезнаходження, офіційного веб-сайту, номерів телефонів та адреси електронної пошти;

2) вакантні наукові посади, на які оголошено конкурс, та вимоги до таких посад;

3) перелік необхідних документів, що подаються для участі у конкурсі;

4) строк прийняття заяв та документів, який не може бути меншим ніж 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення;

5) адреса прийняття документів;

6) прізвище, ім’я та по батькові, найменування посади особи, уповноваженої для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу.

В оголошенні може міститися інша додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

9. Зміна умов проведення конкурсу або його скасування здійснюються за рішенням директора Інституту.

10. Датою оголошення конкурсу є дата оприлюднення оголошення.

 

Прийняття та розгляд документів для участі у конкурсі

11. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі - кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (встановленого зразка);

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

12. У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які надіслані кандидатом поштою і надійшли після закінчення встановленого строку подання заяв та документів, повертаються кандидатові без розгляду.

13. Облік та реєстрацію документів, поданих кандидатами, перевірку документів щодо відповідності встановленим вимогам у триденний строк з дня надходження забезпечує відділ кадрів.

Кандидати, документи яких відповідають встановленим вимогам, допускаються до участі у конкурсі (далі – учасники конкурсу).

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється відділом кадрів протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів. Після усунення недоліків кандидат має право у зазначений в оголошенні строк повторно подати документи для участі у конкурсі.

14. Протягом п’яти робочих днів після закінчення строку подання заяв та документів перелік учасників конкурсу, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Інституту, затверджується рішенням директора Інституту. Список учасників конкурсу оголошується членам Вченої ради та вивішується на дошці оголошень і внутрішній сторінці сайту Інституту за 10 днів до засідання Вченої ради.

15. Вимоги до учасників конкурсу:

15.1. Учасник конкурсу повинен мати вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від наукової посади:

мати науковий ступінь та вчене звання з відповідного наукового напряму;

мати досвід наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді (далі — досвід);

мати навчально-методичні та/або наукові праці, які опубліковані протягом встановленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (далі — публікації);

15.2. На заміщення вакантної наукової посади може претендувати:

головного наукового співробітника — доктор наук, який має вчене звання, не менше 10 років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів;

провідного наукового співробітника — доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання, не менше 10 років досвіду, за останні 10 років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів;

старшого наукового співробітника — доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’ять років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій та/або патентів;

наукового співробітника — доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів;

молодшого наукового співробітника — доктор філософії (кандидат наук) або магістр.

 

 

Порядок роботи та повноваження конкурсної комісії

 

16. Для проведення конкурсу наказом директора Інституту утворюється конкурсна комісія (далі — комісія) у складі не менш як сім осіб.

17. До складу комісії входять представники дирекції, відділу кадрів, провідні фахівці наукових підрозділів Інституту. Головою комісії призначається перший заступник директора. До роботи комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися експерти (фахівці) у відповідній галузі (сфері).

18. Діяльність комісії здійснюється на засадах:

відкритості та гласності;

рівності прав членів комісії;

колегіальності прийняття рішень комісією;

незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень комісії, неупередженого ставлення до учасників конкурсу.

19. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

20. Про час і місце проведення засідання комісії повідомляє учасникам конкурсу відділ кадрів.

21. Комісія проводить співбесіду з кожним учасником конкурсу.

22. Комісія за результатами опрацювання поданих документів, додаткової інформації, наданої кандидатом, співбесіди проводить оцінку професійного рівня учасника конкурсу і приймає рішення щодо нього шляхом таємного голосування простою більшістю голосів від затвердженого складу комісії.

Під час оцінювання відомостей, наданих учасником конкурсу, також враховуються:

актуальність, практичне значення отриманої наукової (науково-технічної) продукції;

наукова новизна та обґрунтованість одержаних результатів досліджень і розробок та висновків;

особистий внесок у розроблення сучасних методологій та методик виконання досліджень і розробок;

володіння сучасними методами та методологіями досліджень і розробок;

досвід участі у підготовці звітних матеріалів про виконання досліджень і розробок, проведення експертизи за міжнародними програмами, звітів за результатами експертних оцінювань (peer review); участь в редколегіях міжнародних видань, членство у міжнародних фахових товариствах;

рівень володіння іноземною мовою (іноземними мовами).

23. У разі коли два або більше учасників конкурсу, які претендують на одну і ту ж вакантну наукову посаду, отримали рівну кількість голосів, переможець конкурсу визначається комісією шляхом відкритого голосування.

При цьому комісією можуть братися до уваги переваги учасника конкурсу у рівні присудженого ступеня вищої освіти, присвоєного вченого звання, досвіді фахової роботи, кількості наукових публікацій, статистичних даних щодо індексу цитування тощо.

У разі рівного розподілу голосів членів комісії голос головуючого на засідання є вирішальним.

24. Засідання комісії оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії. Кожний член комісії має право додати до протоколу свою окрему думку.

25. Результати конкурсу не пізніше 30 календарних днів з дня затвердження переліку учасників конкурсу виносяться на розгляд та затвердження Вченої ради Інституту.

26. Вчена рада Інституту таємним голосуванням обирає з числа учасників конкурсу кандидата на заміщення вакантної посади, на яку оголошено конкурс. Для проведення таємного голосування Вчена рада обирає лічильну комісію. Усі особи, що беруть участь у конкурсі на дану посаду, вносяться до одного бюлетеня для таємного голосування. Лічильна комісія оголошує результати голосування по кожній кандидатурі. Протокол лічильної комісії затверджується Вченою радою. Рішення Вченої ради щодо результатів конкурсу є дійсним, якщо у голосуванні брали участь не менше 2/3 членів ради. Обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу кількість голосів і за якого проголосувало більше половини членів ради, що брали участь у голосуванні. Якщо жоден кандидат не отримав вказаної кількості голосів, конкурс вважається недійсним.

Витяг з протоколу засідання Вченої ради про затвердження результатів конкурсу долучається до конкурсних справ учасників конкурсу.

27. Конкурс вважається таким, що не відбувся, і у разі потреби оголошується повторно, якщо:

під час проведення конкурсу не подано жодної заяви;

жодна з осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, не була до нього допущена;

жоден з учасників конкурсу (єдиний учасник конкурсу) не набрав більше половини голосів складу комісії;

переможця конкурсу не виявлено за результатами голосування.

28. Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Інституту, а результати конкурсу затверджуються наказом директора протягом трьох робочих днів після затвердження радою результатів конкурсу.

29. Якщо протягом 20 календарних днів з дня затвердження результатів конкурсу заяву на призначення на вакантну наукову посаду переможцем конкурсу не подано, посада вважається вакантною.

30. На підставі прийнятого рішення та заяви переможця конкурсу з урахуванням статей 21 і 23 Кодексу законів про працю України з ним укладається контракт або трудовий договір (безстроковий, що укладається на невизначений строк; на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; такий, що укладається на час виконання певної роботи). Обрані за конкурсом наукові працівники, з якими укладено контракт або трудовий договір, проходять атестацію у встановленому законодавством порядку.

Оголошення та анонси

До уваги авторів

Збірник "Стратегічні пріоритети"

prioritetu

-------------------------------

Журнал  "Стратегічна панорама"

panorama

Наукові видання

Аналітичні матеріали