«Щодо пріоритетних напрямів державної підтримки розвитку нових моделей організації виробничої та інноваційної діяльності у промисловості України». Аналітична запискаРезюме


Розвиток світової промисловості характеризується еволюцією ланцюгів доданої вартості з сукупності ізольованих економічних агентів у саморегульовані інноваційні екосистеми, що швидко реагують на зміни споживацьких запитів та кон’юнктури світових ринків і позбавлені галузевого принципу організації виробництва та чіткої структурованості процесів створення, виведення на ринок, виробництва та обслуговування кінцевої продукції. Основним параметром ефективності інноваційних екосистем є якість взаємодії між їхніми учасниками, що значною мірою визначається рівнем впровадження цифрових технологій.

 

В Україні співпраця промислових підприємств у виробничій та інноваційній діяльності перебуває на низькому рівні. Найактуальнішими проблемами є низький рівень співпраці інноваційно активних промислових підприємств з сектором науки; недостатній рівень інтеграції МСП у ланцюги доданої вартості; низький рівень інтернаціоналізації  ланцюгів доданої вартості; недостатнє використання промисловими підприємствами цифрових технологій.

 

Вирішенню цих проблем сприятиме застосування розробленого розвиненими країнами інструментарію державної політики, спрямованого на розбудову крос-секторального співробітництва. На локальному рівні залучення потенціалу науково-освітнього сектору до комерціалізації інновацій відбувається завдяки впровадженню концепції підприємницьких ВНЗ, що активізує власні бізнес-ініціативи ВНЗ, реалізацію ними проектів із зовнішніми інвесторами, розвиток співпраці з бізнесом та іншими організаціями. Розвиток співробітництва у рамках інноваційних екосистем стимулюється завдяки впровадженню концепції платформ відкритих інновацій, що розширює можливості партнерства на базі наукових проектів, стимулює залучення інвесторів і пришвидшує комерціалізацію наукових розробок.

 

На регіональному та національному/наднаціональному рівнях забезпечення інклюзивності економічного розвитку відбувається завдяки концепції смарт-спеціалізації, що дозволяє реалізовувати заснований на специфічних конкурентних перевагах унікальний потенціал економічного розвитку регіонів та країн. Важливою складовою концепції смарт-спеціалізації є концепція кластерного розвитку, фокусом якої є створення кластерів світового рівня з активним залученням МСП.

 

Кроки України у напрямі впровадження цих концепцій у державну економічну політику включають інтеграцію їхніх принципів до стратегічних документів – Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки, Стратегії розвитку промислового комплексу України до 2025 року, Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік; входження окремих регіонів України до Платформи смарт-спеціалізації ЄС; реалізацію у регіонах пілотних проектів смарт-спеціалізації промисловості.

 

Подальша розбудова в Україні інноваційних екосистем вимагає низки заходів державної політики, спрямованих на розвиток крос-секторальних зв’язків з акцентом на реалізації потенціалу науково-освітнього сектору та МСП, інтеграції до глобальних ланцюгів виробництва. Першочерговими завданнями мають стати закладення на національному та регіональному рівнях інституційних засад смарт-спеціалізації та інтеграції потенціалу науково-освітнього та підприємницького секторів, а також внесення відповідних змін до існуючого законодавства. Ці заходи мають доповнюватися активізацією інтеграційних процесів до європейських структур, проектів та програм з формування в економіці інноваційних екосистем, а також підкріплюватися впровадженням ефективних механізмів фінансової підтримки. 

 

У записці описано основні напрями сучасних трансформацій ланцюгів доданої вартості, що характеризуються новою якістю взаємодії учасників. На основі аналізу показників співпраці підприємств та організацій України у виробничій та інноваційній діяльності визначено основні проблеми, що заважають формуванню сучасних інноваційних екосистем у промисловості. Розглянуто актуальні для України концепції розвитку, що використовуються країнами з метою подолання визначених проблем. Проаналізовано інструменти та заходи державної політики, що застосовуються в Україні на шляху впровадження цих концепцій. Розроблено рекомендації щодо пріоритетів державної підтримки розбудови в Україні інноваційних екосистем на основі розвитку крос-секторальної співпраці. 


завантажити


читайте також:


«Підсумки Всесвітнього економічного форуму у Давосі (2019): висновки для України». Аналітична записка
«Забезпечення національних економічних інтересів України у співробітництві з Республікою Білорусь в умовах гібридної агресії Російської Федерації». Аналітична записка
«Щодо результатів саміту «Групи двадцяти» та висновків для України». Аналітична записка
«Щодо можливостей збільшення експорту товарів з України до ЄС в контексті поглиблення інтеграції та приєднання України до спільного митного простору ЄС». Аналітична записка
«Розвиток транспортного сектору економіки у контексті реалізації євроінтеграційних планів України». Аналітична записка